Arbeidsmiljøloven § 12 - 7

Varslingsplikt

Lovtekst

Permisjon etter §§ 12-2 til 12-6 skal varsles arbeidsgiver snarest mulig og senest en uke i forveien ved fravær utover to uker, senest fire uker i forveien ved fravær utover tolv uker og senest tolv uker i forveien ved fravær utover ett år. Oversittelse av fristene medfører ikke at arbeidstaker må utsette permisjonen dersom permisjon er nødvendig på grunn av forhold som arbeidstakeren ikke hadde kjennskap til ved fristens utløp.

Kommentarer til bestemmelsen

Arbeidstakers permisjonsfravær vil ofte medføre behov for praktiske tiltak på arbeidsplassen, og eventuelt behov for å skaffe vikar ved lengre permisjoner. Bestemmelsen pålegger derfor arbeidstaker en varslingsplikt.

Hovedregelen er at arbeidsgiver skal varsles om den planlagte permisjonen så snart som mulig.

I tillegg gjelder særlige frister om når arbeidstaker senest skal varsle.

Varslingsfristene er avhengige av hvor lang permisjon arbeidstakeren til sammen planlegger å ta, det vil si at planlagt svangerskaps-, fødsels- og foreldrepermisjon legges sammen for hver arbeidstaker.

Hvis arbeidstaker bestemmer seg for lengre permisjon etter at permisjonen har tatt til, må denne forlengelsen varsles innenfor de samme frister.

Reglene innebærer at en arbeidstaker som for eksempel er ute i foreldrepermisjon og som opprinnelig har varslet ti måneders samlet permisjon, men som nå ønsker å ta permisjon utover det første året, må varsle arbeidsgiver senest etter ni måneder. Dette for at arbeidsgiver skal få beskjed senest fire uker før permisjon utover tolv uker påbegynnes og senest tolv uker før permisjon lengre enn ett år påbegynnes.

Ved delvis permisjon er det den perioden arbeidstakeren har delvis permisjon det tas utgangspunkt i, det vil si hvis arbeidstaker skal arbeide 50 prosent i ett år, regnes dette som ett år i forhold til fristberegningen. Hvis både mor og far skal ta ut permisjon regnes fristene for hver av dem særskilt.

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer