Arbeidsmiljøloven § 12 - 1

Svangerskapskontroll

Lovtekst

Arbeidstaker som er gravid har rett til fri fra arbeidet med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll dersom slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden.

Kommentarer til bestemmelsen

Bestemmelsen kom inn arbeidsmiljøloven som følge av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, og implementerer Directive 92/85/EEC – pregnant workers i norsk rett.

Arbeidsmiljøloven § 12-1 gir gravide arbeidstakere rett til fri med lønn i forbindelse med svangerskapsundersøkelser dersom slike undersøkelser må finne sted i arbeidstiden.

Vilkåret for å få «fri med lønn» er at kontrollen ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden. Hverken bestemmelsen selv eller forarbeidene til den sier noe mer konkret hva som ligger i dette vilkåret. I praksis er det vanskelig å tenke seg at arbeidsgiver vil nekte en gravid ansatt fri med lønn ut fra bestemmelsen.

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer