Arbeidsmiljøloven § 1 - 4

Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv.

Lovtekst

(1) Departementet kan gi forskrift om at lovens regler helt eller delvis skal gjelde for virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker.

(2) Departementet kan gi forskrift om at virksomhet i landbruket som ikke nytter annen hjelp enn avløserhjelp skal unntas fra loven.

(3) Departementet kan gi forskrift om at lovens regler helt eller delvis skal gjelde for byggherre eller dennes representant.

(4) I forskrift etter denne paragraf kan det fastsettes særregler.

Kommentarer til bestemmelsen

Arbeidsmiljøloven § 1-4 er en fullmaktsbestemmelse som gir departementet mulighet til å fastsette forskrifter som utvider arbeidsmiljølovens virkeområde, blant annet med tanke på selvstendige yrkesutøvere som ikke har ansatte.

Et av formålene med bestemmelsen var å sørge for at enkeltpersonforetak innen risikoutsatte bransjer som for eksempel innen bygg- og anlegg ble omfattet av formelle reguleringer for HMS.

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer