Arbeidsmiljøloven § 1 - 9

Ufravikelighet

Lovtekst

Loven kan ikke fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt.

Kommentarer til bestemmelsen

Arbeidsmiljøloven er en sosial vernelov, og det er derfor som den klare hovedregel forbudt for arbeidsgiver å ha dårligere arbeidsavtaler eller arbeidsvilkår enn det som følger av loven.

Samtidig er det selvsagt lov å inngå avtaler eller legge til rette for andre ordninger som er bedre enn lovens minstekrav.

Hvis det er tvil om et avvik fra loven er til arbeidstakers gunst eller ikke, kan spørsmålet for eksempel forelegges for Arbeidstilsynet.

På enkelte områder kan loven likevel fravikes. men for at dette skal være lovlig, må det skje på den måte som loven gir anvisning på i det enkelte tilfellet, f.eks. ved skriftlig avtale eller tariffavtale. Også bestemmelser i tariffavtalen må vike for lovens regler hvis de er i strid med disse.

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer