Arbeidsmiljøloven § 1 - 3

Petroleumsvirksomhet til havs

Lovtekst

(1) Loven gjelder for virksomhet i forbindelse med undersøkelse etter og utnyttelse av naturforekomster på havbunnen eller i dens undergrunn, i indre norske farvann, norsk sjøterritorium og den norske del av kontinentalsokkelen.

(2) Loven gjelder for virksomhet som nevnt i første ledd i området utenfor den norske del av kontinentalsokkelen dersom dette følger av særskilt avtale med fremmed stat eller av folkeretten for øvrig.

(3) Departementet kan ved forskrift helt eller delvis unnta virksomhet som nevnt i første og andre ledd fra loven. Departementet kan også gi forskrift om at loven helt eller delvis skal gjelde for virksomhet som nevnt i første ledd i områder utenfor den norske del av kontinentalsokkelen dersom det foretas undersøkelse eller utnyttelse av naturforekomster på havbunnen eller i dens undergrunn fra innretning registrert i norsk skipsregister eller det gjennomføres bemannede undervannsoperasjoner fra innretning eller fartøy registrert i norsk skipsregister. Departementet kan ved forskrift også fastsette at loven skal gjelde ved forflytning av innretning eller fartøy som nevnt.

(4) I forskrift etter denne paragraf kan det også fastsettes særregler.

Kommentarer til bestemmelsen

Bestemmelsen inkluderer en presisering av at petroleumsvirksomhet på norsk sokkel er omfattet av arbeidsmiljøloven. At petroleumsvirksomhet er omfattet av loven, følger av hovedregelen for virkeområdet i § 1-2 og har derfor ingen selvstendig rettslig betydning. Forarbeidene til loven sier også at Presiseringen er utelukkende motivert ut fra opplysningshensyn.

Relevante forskrifter:

Rammeforskriften – Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften)

Les forskriften på Lovdata

Se også omtale av forskriften på nettsidene til Petroleumstilsynet.

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer