Arbeidsmiljøloven § 15 - 6

Oppsigelsesvern i arbeidsavtaler med bestemt prøvetid

Lovtekst

(1) Blir arbeidstaker som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

(2) Bestemmelsene i paragrafen her innskrenker ikke arbeidsgivers rett til å si opp arbeidstaker etter § 15-7.

(3) Bestemmelsene i paragrafen her gjelder bare dersom oppsigelsen blir gitt innen utløpet av den avtalte prøvetiden. Prøvetid kan avtales for en periode på inntil seks måneder, jf. likevel fjerde ledd.

(4) Dersom arbeidstaker har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, kan arbeidsgiver forlenge den avtalte prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet. Forlengelse kan bare skje når arbeidstaker ved ansettelsen er skriftlig orientert om adgangen til dette og arbeidsgiver skriftlig har orientert arbeidstaker om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden. Det er ikke adgang til forlengelse ved fravær som er forårsaket av arbeidsgiver.

(5) Departementet kan gi forskrift om adgang til å avtale lengre prøvetid enn seks måneder for visse arbeidstakergrupper.

Kommentarer til bestemmelsen

Innledning: reglene for prøvetid

Arbeidsmiljølovens § 15-6 gir arbeidsgiver en noe mer romslig adgang til å si opp en ansatt enn det som gjelder ved fast ansettelse etter prøvetidens utløp.

Det er likevel viktig å være bevisst på at arbeidstaker fortsatt har et vern i prøvetiden, og for at en oppsigelse skal være lovlig og gyldig må arbeidsgiver både ha et relevant faktisk grunnlag for oppsigelsen, samt gå fram på riktig måte og i samsvar med arbeidsmiljølovens alminnelige saksbehandlingsregler for oppsigelser.

Første ledd. Prøvetid må avtales skriftlig

Prøvetid må avtales skriftlig. Kravet om skriftlig avtale om prøvetid fremgår direkte av ordlyden i § 15-6, og prøvetidsbestemmelsen skal inngå i arbeidsavtalen, se også bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 14-6 om krav til innhold i arbeidsavtalen.

Prøvetid kan avtales i alle typer arbeidsforhold, og det kan avtales prøvetid også ved midlertidige tilsettinger, både vikariater og andre midlertidige ansettelser, samt åremål.

Blir en arbeidstaker som skriftlig er tilsatt på en bestemt prøvetid oppsagt, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakerens tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet. Dersom oppsigelsen har slik begrunnelse, vil det med andre ord være grunnlag for en saklig oppsigelse.

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer