Arbeidsmiljøloven § 15 - 15

Attest

Lovtekst

(1) Arbeidstaker som fratrer etter lovlig oppsigelse har krav på skriftlig attest av arbeidsgiver. Attesten skal inneholde opplysninger om arbeidstakers navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets varighet.

(2) Denne bestemmelse begrenser ikke arbeidstakers rett til å kreve en mer utførlig attest i arbeidsforhold hvor dette er sedvane og ikke annet er fastsatt i tariffavtale.

(3) Arbeidstaker som blir avskjediget har også krav på attest, men arbeidsgiver kan uten nærmere angivelse av grunnen opplyse i attesten at arbeidstakeren er avskjediget.

Kommentarer til bestemmelsen

Sluttattesten er svært viktig for mange arbeidstakere. Attesten gir arbeidsgivers oppsummering av arbeidstakers erfaringer og prestasjoner, og vil selvsagt inngå som et viktig element ved neste ansettelse. Attesten derfor også et viktig dokument for arbeidsgivere, og den som utformer en attest bør selvsagt være bevisst på dette,

Arbeidsmiljøloven gir i denne bestemmelsen regler for både når en arbeidstaker har krav på attest, og hva som kan kreves av opplysninger i attesten.

Første ledd

– når plikter arbeidsgiver å gi attest?

En arbeidstaker som sier opp stillingen, eller blir sagt opp, og arbeider ut oppsigelsestiden eller frem til vedkommende blir fritatt for arbeidsplikt, har krav på attest.  Også en arbeidstaker som gis avskjed har krav på attest, men arbeidsgiver kan da opplyse om at arbeidstakeren ble avskjediget, se reglene i tredje ledd.

Derimot vil en arbeidstaker som forsvinner fra arbeidsplassen uten gyldig grunn ikke ha krav på attest (såkalt «fantegåing»). I slike tilfeller vil arbeidstaker ikke ha fratrådt etter «lovlig oppsigelse», jfr bestemmelsens ordlyd.

– Hva skal attesten inneholde?

Etter lovbestemmelsen skal attesten inneholde opplysninger om

  1. Arbeidstakers navn
  2. Arbeidstakers fødselsdato
  3. Hva arbeidet har bestått i
  4. Arbeidsforholdets varighet

Dette er altså minimumsinnholdet som alltid skal være med i en attest. I mange virksomheter er det imidlertid vanlig med en mer utfyllende attest, se annet ledd i bestemmelsen.

Annet ledd – utfyllende attest

De kravene til attestens innhold som er gitt i arbeidsmiljølovens § 15-15 første ledd er lovens minimumskrav. I mange tilfeller er det naturlig å gi en utfyllende attest. Dette vil arbeidsgiver kunne ha krav på i med hold av bestemmelsens annet ledd.

Spesielt når det gjelder opplysninger om hva slags arbeid arbeidstakeren har utført, må det i alle tilfelle stilles det krav at attesten gir et bilde av vedkommendes arbeidsoppgaver som går ut over en gjengivelse av vedkommendes tittel. Opplysningene om arbeidsforholdets varighet må angi datoen for når det begynte og sluttet.

Paragrafens tredje ledd fastsetter at også den som er blitt avskjediget har krav på attest. Attestens innhold må i så fall være i overensstemmelse med reglene i paragrafens første og annet ledd, men arbeidsgiveren har rett til å anføre på attesten at arbeidstakerer er avskjediget.

Krav om attest etter hovedavtalen

For virksomheter som er bundet av tariffavtale, kan det være avtale særregler om hva attesten skal inneholde

Til orientering er det gitt følgende regulering i Hovedavtalen mellom LO-NHO

§ 10-7 Sluttattest
Når arbeidstaker slutter etter lovlig oppsigelse skal vedkommende
ha attest.
Attesten skal bare inneholde:
a. Navn, fødselsår og dato
b. Når begynt
c. Når sluttet (uten at grunn blir gitt)
d. Fag
e. Lønn ved arbeidsforholdets opphør
f. Tid for siste ferie
g. Opplysning om hvorvidt det er søkt om sluttvederlag for
arbeidstakeren
h. Hvis arbeidstaker krever det, skal det opplyses hvilke
oppgaver vedkommende har hatt.
Arbeidstaker som avskjediges har rett til attest, men arbeidsgiver
kan uten å opplyse om grunn, anføre at vedkommende er avskjediget.
Hvis arbeidstaker ønsker det, skal arbeidsgiver konferere
med de tillitsvalgte.

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer