Arbeidsmiljøloven § 15 - 1

Drøfting før beslutning om oppsigelse

Lovtekst

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes.

Kommentarer til bestemmelsen

Arbeidsmiljøloven § 15-1 innleder kapitelet om oppsigelsesreglene i arbeidsmiljøloven, og inneholder en viktig saksbehandlingsregel som danner grunnlaget for oppsigelsesprosesser.

Bestemmelsen oppstiller krav om at arbeidsgiver gjennomfører et drøftelsesmøte før beslutning om oppsigelse fattes. Selv om bestemmelsen etter sin ordlyd kun dekker oppsigelse, gjelder lovens krav om drøftelsesmøte tilsvarende for avskjed og suspensjon.

Drøftelsesmøtet har flere funksjoner.

For det første er det viktig at arbeidsgiver ikke fatter en beslutning om oppsigelse på feilaktig grunnlag. Ved å først gjennomføre en møte med den ansatte, vil arbeidstakers argumenter og eventuelle innvendinger mot en oppsigelse komme frem før beslutningen fattes.

Videre vil drøftelsemøtet bidra til at oppsigelsen ikke kommer overraskende på arbeidstakeren. Dette er et viktig for å unngå konflikt. Hvis den ansatte får litt tid til å forberede seg på en oppsigelsesprosess, og får anledning til å bli hørt før beslutning fattes, er det mindre sannsynlig at partene får en konflikt i etterkant.

Formelle krav til innkalling og gjennomføring av et drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1

Loven oppstiller krav om at arbeidsgiver skal gjennomføre drøftelsesmøte med den ansatte før beslutning om oppsigelse fattes, men loven sier ikke noe om hvordan drøftelsesmøtet skal gjennomføres. Loven sier heller ikke noe om hvordan innkalling skal skje, og hvor lang tid den ansatte skal få på å forberede seg.

Det er en utbredt praksis for at arbeidsgiver, som ledd i god saksbehandling, sender en skriftlig innkalling til arbeidstaker der det opplyses om møtets formål og innhold. Dette sikrer at arbeidstaker forstår rammene for møtet og informeres om muligheten til å ha med en rådgiver i drøftelsene.

For en nærmere redegjørelse for hva et drøftelsesmøte er, og hvordan et drøftelsemøte gjennomføres, se denne artikkelen på juridiskabc.no

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Brækhus Advokatfirma

Les mer