Arbeidsmiljøloven § 14 - 1

Informasjon om ledige stillinger i virksomheten

Lovtekst

Arbeidsgiver skal informere arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten. Innleid arbeidstaker skal informeres på tilsvarende måte.

0 Endret ved lov 22 juni 2012 nr. 33 (ikr. 1 jan 2013 iflg. res. 22 juni 2012 nr. 607).

Kommentarer til bestemmelsen

Arbeidsgiver har etter bestemmelsen en plikt til å informere de ansatte når det lyses ut ledige stillinger.

Bestemmelsens bakgrunn

Bestemmelsen kom opprinnelig inn i arbeidsmiljøloven for å implementere EUs rådsdirektiv 1999/70/EF, som stiller krav om at midlertidig tilsatte skal bli informert om ledige stillinger i virksomheten.

Ved innføringen av bestemmelsen, ble den utvidet til å gjelde generelt for alle arbeidstakere i virksomheten, og ikke bare midlertidig tilsatte slik minimumskravene er atter direktivet. Begrunnelsen for utvidelsen var at departemantet mente at det foreligger f.eks. et like stort behov for å gi faste deltidstilsatte informasjon om ledige stillinger, slik at de kan få mulighet til å utvide sin stillingsbrøk.

Hvordan skal det informeres?

Informasjon om ledige stillinger i virksomheten kan enten formidles individuelt til den enkelte arbeidstaker f.eks. via e-post, eller gjennom en generell kunngjøring som f.eks. slås opp på et sentralt sted i virksomheten eller legges ut på internett/intranett.

Arbeidsgiver må imidlertid være bevisst på hvilke informasjonsmetoder som benyttes og sørge for at informasjonen er tilgjengelig for alle arbeidstakere. På den annen side stiller ikke bestemmelsen noe krav om omfattende informasjonstiltak. Hvis det er slått opp kunngjøring eller sendt ut digital informasjon som nevnt over, vil dette i de fleste tilfeller være nok.

Kun plikt til å gi informasjon – regelen gir ikke grunnlag for noen fortinnsrettigheter

Det er viiktig å merke seg at bestemmelsen kun er ment som en ren informasjonsbestemmelse. Regelen er m.a.o. ikke grunnlag for noen fortrinnsrett. En arbeidstaker som er interressert i en ledig stilling må søke stillingen på vanlig måte og vil konkurrere om ansettelse på linje med andre søkere til stillingen.

Hva er konsekvensene av brudd på bestemmelsen?

Hvis en arbeidsgiver ikke oppfyller informasjonsplikten vil lovens ordinære sanksjonsbestemmelser i arbeidsmiljølovens 19-1, få anvendelse. Etter arbeidsmiljøloven § 85 kan arbeidsgiver straffes ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av loven. Straffebestemmelsen vil også få anvendelse ved eventuell overtredelse, selv om det nok ikke er særlig praktisk å se for seg straffansvar for brudd på informasjonsplikten.

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer