Arbeidsmiljøloven § 14 - 2

Fortrinnsrett til ny ansettelse

Lovtekst

(1) Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for.

(2) Fortrinnsretten gjelder også arbeidstaker som er midlertidig ansatt og som på grunn av virksomhetens forhold ikke får fortsatt ansettelse. Dette gjelder likevel ikke arbeidstaker som er midlertidig ansatt i vikariat etter § 14-9 andre ledd bokstav b. Fortrinnsretten gjelder dessuten for arbeidstaker som har akseptert tilbud om redusert stilling i stedet for oppsigelse.

(3) Fortrinnsretten gjelder for arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder i de to siste år.

(4) Fortrinnsretten gjelder fra oppsigelsestidspunktet og i ett år fra oppsigelsesfristens utløp, men fra oppsigelsestidspunktet og i to år fra oppsigelsesfristens utløp dersom arbeidsforholdet avvikles i perioden fra 1. juli 2021 til og med 31. desember 2021 på grunn av virkninger av covid-19-pandemien.

(5) Fortrinnsretten faller bort dersom arbeidstaker ikke har akseptert et tilbud om ansettelse i en passende stilling senest 14 dager etter at tilbudet ble mottatt.

(6) Er det flere fortrinnsberettigede til en stilling, plikter arbeidsgiver å følge de samme regler for utvelgelse som de som gjelder ved oppsigelser på grunn av driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak.

(7) Reglene i denne paragraf gjelder tilsvarende for arbeidstaker som er sagt opp i forbindelse med at virksomheten går konkurs. Dette gjelder bare når virksomheten fortsetter eller gjenopptas og den under hensyn til sted, art, omfang og lignende må anses som en fortsettelse av den opprinnelige virksomhet.

(8) Sjette ledd gjelder ikke ved konkurs, offentlig skifte av insolvent dødsbo eller ved overdragelse av virksomhet etter at det er åpnet gjeldsforhandlinger.

0 Endret ved lover 21 des 2005 nr. 121 (ikr. 1 jan 2006), 22 juni 2018 nr. 46 (ikr. 1 jan 2019 iflg. res. 22 juni 2018 nr. 944).

Kommentarer til bestemmelsen

Fortrinnsrett for arbeidstakere som er sagt opp grunnet virksomhetens forhold

Regelen om fortrinnsrett er blant annet et utslag av ILO rekommendasjon 119 artikkel 24 som sier at :

PRIORITY OF REHIRING
(1) Workers whose employment has been terminated for reasons of an economic, technological, structural or similar nature, should be given a certain priority of rehiring if the employer again hires workers with comparable qualifications, subject to their having, within a given period from the time of their leaving, expressed a desire to be rehired.
(2) Such priority of rehiring may be limited to a specified period of time.
(3) The criteria for the priority of rehiring, the question of retention of rights-particularly seniority rights-in the event of rehiring, as well as the terms governing the wages of rehired workers, should be determined according to the methods of implementation referred to in Paragraph 1 of this Recommendation.

Bestemmelsen om fortrinnsrett ved overtallighet sikrer arbeidstakerne som mister jobben etter en nedbemanningsprosess. Bestemmelsen gir dels arbeidstakeren en fortrinnsrett dersom det blir ledig en stilling, dels har den som formål å forhindre at arbeidsgiver gjennomfører kortvarige nedbemanninger for å fjerne uønskede arbeidstakere, for så igjen å oppbemanne kort tid etter. Reglene om fortrinnsrett griper dermed inn i arbeidsgivers frihet til å velge hvem man ønsker å ansette.

Lovens formulering viser at fortrinnsretten bare gjelder dersom arbeidstaker er sagt opp på grunn av «virksomhetens forhold». Bestemmelsen i andre ledd gir også midlertidig ansatte fortrinnsrett til ny ansettelse. En arbeidstaker som er oppsagt på grunn av egne forhold, for eksempel dårlige arbeidsytelser, har derimot selvsagt ikke noen fortrinnsrett.

Virksomhetens forhold vil blant annet omfatte tilfeller der arbeidstaker er oppsagt på grunn av driftsinnskrenkninger og rasjonaliseringstiltak, typisk nedbemanninger. Fortrinnsretten imidlertid gjelder ikke dersom arbeidstaker er oppsagt på grunn av egne forhold eller arbeidstakeren selv har sagt opp.

Forutsetninger for utøvelse av fortrinnsretten etter arbeidsmiljøloven § 14-2

Det er ikke alle ansatte som har fortrinnsrett. Visse krav må oppfylles:

  1. For å ha fortrinnsrett til ny ansettelse krever loven for det første at den ansatte må ha vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder i de to siste år.
  2. Det er videre en forutsetning for fortrinnsretten at arbeidstakeren er kvalifisert for stillingen.

Ved vurderingen av om en arbeidstaker er kvalifisert for stillingen kan arbeidsgiver ta hensyn til både faglige og personlige forutsetninger eller kvalifikasjoner. Det kreves ikke at kvalifikasjonene ligger på et høyere nivå enn det som må anses som gjennomsnittlig for stillingen.

14 dagers akseptfrist

En arbeidstaker som tilbys en passende stilling må ta stilling til tilbudet innen 14 dager. Dersom arbeidstakeren ikke aksepterer tilbudet om ny ansettelse, faller fortrinnsretten bort.

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer