Arbeidsmiljøloven § 14 - 10

Åremål

Lovtekst

(1) Øverste leder i en virksomhet kan ansettes på åremål.

(2) Ansettelse på åremål kan avtales når dette anses nødvendig som følge av overenskomst med fremmed stat eller internasjonal organisasjon.

0 Endret ved lov 21 des 2005 nr. 121 (ikr. 1 jan 2006).

Kommentarer til bestemmelsen

Åremålsstillinger er en form for midlertidig ansettelse som kan brukes ved ansettelse av virksomhetens øverste leder. Det ligger i begrepet åremål at det er snakk om en tidsbegrenset kontrakt, med en klart angitt periode, for eksempel 2 eller 4 år. Åremålsstillinger må ikke forveksles med midlertidige ansettelser etter arbeidsmiljøloven § 14-9.

Adgang til åremålstilsettinger innebærer at loven åpner for å bruke tidsbegrensede tilsettinger i stillinger med et fast behov for arbeidskraft. Det er ikke noe krav om noen «retrettstilling» for den som ansettes på åremål. På den annen side vil avtaler om tidsbegrenset stilling som leder e l, med senere tilbakeflytting til retrettstilling er, være lovlig.

Lovreguleringen av åremålsstillinger kom inn i regelverket ved arbeidsmiljøloven av 1. januar 2006. Det følger av forarbeidene (Ot. prp. 50 (1993-94, side 177) at:

Bruken av åremålsstillinger bør begrenses til toppstillinger i de enkelte virksomheter. Begrepet «toppledere» er noe uklart og gir få konkrete holdepunkter. Departementet ser det som viktig å presisere at begrepet har til hensikt kun å dekke ledere på øverste administrative plan, med et utstrakt selvstendig ansvar. Vanligvis bør dette ansvaret inkludere budsjettansvar og resultatansvar for hele virksomheten. Det tas sikte på lederstillinger hvor det stilles særlige og store krav til lederegenskaper. Etter departementets oppfatning vil begrepet «øverste leder» være mer dekkende for hvilke stillinger det åpnes for åremålstilsetting i.

Når det gjelder forståelsen av begrepet «øverste leder», vil dette sammenfalle med bestemmelsen i arbeidsmiljøloven 15-16

I begrepet «øverste leder» ligger for øvrig at det normalt bare er aktuelt med en leder ansatt på åremålskontrakt i hver virksomhet. Bare i de tilfeller der flere ledere deler den øverste lederstillingen vil det være aktuelt med flere ledere på åremålskontrakter.

Oppsigelse før utløp av åremålsperioden

Med mindre noe annet fremgår av arbeidsavtalen, vil det være adgang til å si opp en åremålsstilling dersom det foreligger saklig grunnlag.

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer