1. Oppsigelse skal skje skriftlig.
  2. Oppsigelse fra arbeidsgivers side skal leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers oppgitte adresse. Oppsigelsen skal anses for å ha funnet sted når den er kommet fram til arbeidstaker. Oppsigelsen skal inneholde opplysninger om
   1. arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål,
   2. retten til å fortsette i stillingen etter bestemmelsene i §§ 17-3, 17-4 og 15-11,
   3. de frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen, og
   4. hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist.
  3. Er oppsigelsen begrunnet i virksomhetens forhold, skal den også inneholde opplysninger om fortrinnsrett etter § 14-2.

  4. Dersom arbeidstaker krever det, skal arbeidsgiver oppgi de omstendigheter som påberopes som grunn for oppsigelsen. Arbeidstaker kan kreve å få opplysningene skriftlig.