§ 1-3. Petroleumsvirksomhet til havs

Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 1-3

Bestemmelsen inkluderer en presisering av at petroleumsvirksomhet på norsk sokkel er omfattet av arbeidsmiljøloven. At petroleumsvirksomhet er omfattet av loven, følger av hovedregelen for virkeområdet i § 1-2 og har derfor ingen selvstendig rettslig betydning. Forarbeidene til loven sier også at Presiseringen er utelukkende motivert ut fra opplysningshensyn.

 

Relevante forskrifter:

Rammeforskriften – Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften)

Les forskriften på Lovdata

Se også omtale av forskriften på nettsidene til Petroleumstilsynet.