Arbeidsmiljøloven § 10 - 9

Pauser

Lovtekst

(1) Arbeidstaker skal ha minst en pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Pausene skal til sammen være minst en halv time hvis den daglige arbeidstid er minst åtte timer. Dersom arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen eller der det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden. Når forholdene gjør det nødvendig, kan pausen forskyves.

(2) Når arbeidstaker arbeider mer enn to timer etter at den alminnelige arbeidstid er avviklet, skal arbeidstaker gis en pause på minst en halv time. Pausen regnes som en del av arbeidstiden. Pause som legges etter alminnelig arbeidstids slutt, godtgjøres som overtidsarbeid, men regnes ikke med i det antall timer det er tillatt å arbeide overtid etter § 10-6. Når forholdene gjør det nødvendig, kan pausen kortes ned eller forskyves.

Kommentarer til bestemmelsen

Når har arbeidstaker krav på pause? 

Hvis arbeidstiden er mer enn 5 1/2 time, har den ansatte krav på hvilepause etter bestemmelsens første ledd første punktum.

Hvor lang pause har arbeidstaker krav på?

Hvis arbeidstiden er på 8 timer eller mer, følger det av bestemmelsen at arbeidstaker skal ha en pause på minst en halv time. Det er tillat å dele opp pausen i flere pauser så lenge disse til sammen utgjør en halv time, forutsatt at en slik oppdeling må anses saklig og forsvarlig.

Medregnes pausene i arbeidstiden?

I utgangspunktet er ikke pauser en del av arbeidstiden, og den ansatte får derfor som hovedregel ikke betalt for pausen.

Samtidig har loven en regel som sier at for arbeidstakere som ikke kan forlate arbeidsplassen under pausen, skal pausen likevel medregnes i arbeidstiden. Det får betydning for betaling og overtidsbetaling til den ansatte.

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer