Arbeidsmiljøloven § 10 - 3

Arbeidsplan

Lovtekst

Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. Dersom ikke annet fremgår av tariffavtale, skal arbeidsplanen drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest to uker før iverksettelsen. Arbeidsplanen skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne.

Kommentarer til bestemmelsen

Arbeidsplanen skal vise den konkrete fordelingen av arbeidstiden på disse tidspunktene, slik at arbeidstaker vet hvilke dager og til hvilke tider vedkommende skal arbeide.

Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. Videre skal arbeidsplanen drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte før den iverksettes. Dersom det ikke oppnås enighet vil det ligge innenfor arbeidsgivers styringsrett å fastsette arbeidsplanen innenfor de rammer som settes i arbeidsavtalen.

Kravet om at det både ved utarbeidelse og endring i arbeidsplanen skal legges særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og sikkerhet på arbeidsplassen, anses ivaretatt gjennom § 10-2 første ledd.

Kravet i arbeidsmiljøloven om at arbeidsplanen skal være slått opp på arbeidsstedet er ikke presisert. En arbeidsplan skal vise når den enkelte arbeidstaker skal arbeide og må derfor være tilgjengelig for arbeidstakerne.

Hvorvidt arbeidsplanen skal være slått opp på arbeidsstedet eller gjøres tilgjengelig på en annen måte, må det være opp til arbeidsgiver å vurdere, og er et spørsmål som faller inn under styringsretten. I en stadig mer digital arbeidshverdag må det antas at distribusjon på e-post, eller kunngjøring via Intranet vil kunne oppfylle kravene.

Dersom arbeidstaker skal arbeide til ulike tider på døgnet skal også det fremgå av arbeidsavtalen.

Kravet til hva arbeidsavtalen skal inneholde på dette punktet er imidlertid noe annet enn hva en arbeidsplan skal inneholde.

I arbeidsavtalen vil det være nok med en angivelse om at arbeidstakers arbeidsuke regelmessig skifter mellom for eksempel dag, kveld og natt.

Merk at dersom virksomheten faller inn under reglene i arbeidsmiljøloven § 7-1 om krav til å opprette arbeidsmiljøutvalg, følger det av § 7-2 annet ledd punkt f) at utvalget skal behandle «helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger». Regelen innebærer derfor en plikt til å drøfte arbeidsplaner med ansattes representanter.

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer