Arbeidsmiljøloven § 10 - 6

Overtid

Lovtekst

(1) Arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det.

(2) Varer arbeidet for noen arbeidstaker ut over lovens grense for den alminnelige arbeidstid regnes det overskytende som overtidsarbeid.

(3) Før arbeid som nevnt i denne paragraf iverksettes skal arbeidsgiver, dersom det er mulig, drøfte nødvendigheten av det med arbeidstakernes tillitsvalgte.

(4) Overtidsarbeidet må ikke overstige ti timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker.

(5) Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig avtale overtidsarbeid inntil 20 timer i løpet av sju dager, men slik at samlet overtidsarbeid ikke overstiger 50 timer i fire sammenhengende uker. Overtidsarbeidet må ikke overstige 300 timer innenfor en periode på 52 uker.

(6) Arbeidstilsynet kan etter søknad i særlige tilfeller tillate samlet overtidsarbeid inntil 25 timer i løpet av sju dager og 200 timer i løpet av en periode på 26 uker. Referat fra drøftingene, jf. tredje ledd, skal vedlegges søknaden. Fremmer virksomheten søknad om overtid innenfor rammen i femte ledd, skal årsaken til at saken ikke er løst ved avtale med de tillitsvalgte alltid oppgis. Arbeidstilsynet skal ved sin avgjørelse legge særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd.

(7) Overtidsarbeid utover rammen i fjerde ledd kan bare pålegges arbeidstakere som i det enkelte tilfellet har sagt seg villig til det.

(8) Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan
gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den samlede arbeidstiden etter § 10-5 andre ledd og § 10-6 femte ledd ikke overstiger 69 timer i noen enkelt uke.

(9) Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig avtale unntak fra grensen på 13 timer i åttende ledd, men slik at den samlede arbeidstid ikke overstiger 16 timer i løpet av 24 timer. Arbeidstaker skal i så fall sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.

(10) Arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid når vedkommende av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter også ellers å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre.

(11) For overtidsarbeid skal det betales et tillegg til den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. Tillegget skal være minst 40 prosent.

(12) Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at overtidstimer helt eller delvis skal tas ut i form av arbeidsfri på et avtalt tidspunkt.

0 Endret ved lover 21 des 2005 nr. 121 (ikr. 1 jan 2006), 15 des 2006 nr. 69 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1406), 24 apr 2015 nr. 21 (ikr. 1 juli 2015 iflg. res. 24 apr 2015 nr. 398).

Kommentarer til bestemmelsen

Bestemmelsen angir hva som menes med overtid, når overtidsarbeid kan benyttes, og hvor mye overtid en ansatt kan arbeide.

Overtid og merarbeid

For å forstå bestemmelsene om overtid, er det viktig å først merke seg at det foreligger to forskjellige former for arbeid ut over den ordinære arbeidstiden, ndemlig merarbeid og overtidsarbeid.

  • Merarbeid er arbeid som utføres ut over avtalt arbeidstid, men innenfor rammene for den alminnelige arbeidstid.
  • Overtid er det arbeid som varer ut over den alminnelige arbeidstid etter arbeidsmiljøloven § 10-4.

Det er ikke tillatt å bruke hverken merarbeid eller overtid som en fast ordning. Før merarbeid eller overtidsarbeid iverksettes, skal nødvendigheten av arbeidet, dersom det er mulig, drøftes med de tillitsvalgte.

Merarbeid gir ikke krav på overtidsbetaling.

For overtidsarbeid, det vil si arbeid ut over lovens begrensninger i den alminnelig arbeidstid, vil derimot arbeidstaker ha krav på overtidsbetaling.

Første ledd: Det må foreligge et særlig og tidsavgrenset behov

Utgangspunktet er at en arbeidstaker ikke skal jobbe mer enn hva arbeidsavtalen sier. Samtidig gir loven arbeidsgiver mulighet til å pålegge arbeidstaker å arbeide ut over den avtalte arbeidstid.

Den gamle arbeidsmiljøloven (fra 1977), ga følgende vilkår for at det kunne benyttes overtid:

Overtidsarbeid og merarbeid må ikke gjennomføres som en fast ordning og må ikke finne sted uten i følgende særlige tilfelle

  1. når uforutsette hendinger eller forfall blant arbeidstakerne har forstyrret eller truer med å forstyrre den jevne drift,
  2. når overtidsarbeid og merarbeid er nødvendig for at ikke anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter skal ta skade,
  3. når det er oppstått uventet arbeidspress,
  4. når det på grunn av mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse, sesongmessige svingninger e.l. har oppstått særlig arbeidspress.

Den nye arbeidsmiljøloven inneholder ikke de samme detaljerte formuleringene, men loven var ment å videreføre tidligere rammer for overtid og merarbeid (se Ot. prp nr 49 (2004-2995) side 318, så disse gamle formuleringene kan også i dag brukes som veiledende beskrivelser på når overtidsarbeide kan benyttes.

Annet ledd: Arbeid ut over alminnelig arbeidstid er overtid

Arbeidsmiljøloven § 10-6 annet ledd definerer overtidsarbeid. Etter loven vil overtid være den utvidede arbeidstid som pålegges eller avtales utover lovens grense for den alminnelig arbeidstid. Hva som er alminnelig arbeidstid følger av § 10-4 jf. § 10-5 eller av § 10-11.

Lovens system er derfor at det ikke foreligger overtidsarbeid hvis arbeidstaker pålegges (eller det avtales) arbeid utover en avtalt arbeidstid som er lavere enn lovens alminnelige arbeidstid. I disse tilfellene foreligger det merarbeid.

Tredje ledd: krav om drøfting ved overtidsarbeid

Bestemmelsen oppstiller krav om at arbeidsgiver skal drøfte bruken av overtidsarbeide før dette iverksettes. Kravet om at drøfting skal finne sted «dersom det er mulig» innebærer en viss reservasjon for at drøfting er praktisk å gjennomføre. Bestemmelsen må nødvendigvis praktiseres med et visst fornuftig skjønn. Forarbeidene nevmer som eksempel at hvis det dreier seg om overtid av kortvarig karakter, for eksempel at kassen ikke stemmer og arbeidstaker får beskjed om å arbeide en halv time ekstra for å ordne dette, kan det ikke anses nødvendig å først måtte ha drøftinger med arbeidstakers tillitsvalgte. Noe annet vil bli resultatet dersom dette til stadighet gjentas, men da vil normalt ikke vilkårene for overtid være oppfylt.

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer