Arbeidsmiljøloven § 9 - 2

Drøfting, informasjon og evaluering av kontrolltiltak

Lovtekst

(1) Arbeidsgiver plikter så tidlig som mulig å drøfte behov, utforming, gjennomføring og vesentlig endring av kontrolltiltak i virksomheten med arbeidstakernes tillitsvalgte.

(2) Før tiltaket iverksettes, skal arbeidsgiver gi de berørte arbeidstakerne informasjon om:
a) formålet med kontrolltiltaket,
b) praktiske konsekvenser av kontrolltiltaket, herunder hvordan kontrolltiltaket vil bli gjennomført,
c) kontrolltiltakets antatte varighet.

(3) Arbeidsgiver skal sammen med arbeidstakernes tillitsvalgte jevnlig evaluere behovet for de kontrolltiltak som iverksettes.

Kommentarer til bestemmelsen

Hovedavtalen mellom NHO og LO har en egen tilleggsavtale om kontrolltiltak i virksomheten. Prinsippene i hovedavtalen kan også gi god veiledninger for virksomheter som ikke er omfattet av tariffavtalen.

Tilleggsavtalen legger vekt på følgende forhold bedriftsledelsen må ha i tankene når den planlegger kontrolltiltak og utformingen av disse:

– Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig gjennomføre drøftelser med tillitsvalgte om planleggingen av kontrollen og den praktiske utformingen av denne. Formålet med drøftelsene er at det kan bli tatt hensyn til så vel innvendinger som forslag til endringer som måtte fremkomme under drøftelsene.

– Arbeidsgiver må følge likhetsprinsippet, det vil si at alle ansatte eller grupper av ansatte skal stilles likt overfor de planlagte kontrolltiltak. Grupper som stilles likt kan for eksempel være alle som arbeider i eller har adgang til spesielle avdelinger. Et slikt likhetsprinsipp må sies å følge av de alminnelige saklighetskrav som stilles til arbeidsgivers utøvelse av styringsretten.

– De ansatte skal få informasjon før kontrolltiltakene settes i verk. De ansatte har krav på å vite både hensikten med kontrollen og hvordan den praktisk sett skal gjennomføres.

– Arbeidsgiver bør på forhånd klargjøre for de ansatte hva som kan være aktuelle sanksjoner i forhold til ansatte som blir grepet i brudd på de forhold kontrollen omfatter. Siden det som regel vil være aktuelt med en streng reaksjon, bør slike reaksjonsmønstre drøftes med de tillitsvalgte i forkant.

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer