Arbeidsmiljøloven § 5 - 1

Registrering av skader og sykdommer

Lovtekst

(1) Arbeidsgiver skal sørge for registrering av alle personskader som oppstår under utførelse av arbeid. Det samme gjelder sykdom som antas å ha sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen.

(2) Registeret må ikke inneholde medisinske opplysninger av personlig karakter med mindre den opplysningene gjelder har samtykket. Arbeidsgiver har taushetsplikt om opplysninger om personlige forhold i registeret.

(3) Registeret skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet, verneombud, bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljøutvalg.

(4) Arbeidsgiver skal føre statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom etter nærmere retningslinjer fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, jf. folketrygdloven § 25-2 første ledd.

0 Endret ved lov 16 juni 2006 nr. 20 (ikr. 1 juli 2006 iflg. res. 16 juni 2006 nr. 631).

Kommentarer til bestemmelsen

Paragrafen gir regler om intern registrering av skader og sykdommer. Her skal alle skader på person som skjer på arbeidsplassen og/eller i arbeidstida registreres, uansett om skaden medfører sykefravær. Helt bagatellmessige ting som f.eks. skrubbsår og smårifter bør imidlertid ikke registreres. Sykdomstilfeller som antas å ha sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen skal også registreres. Registreringsplikten vil her inntre ikke bare når man har fyldestgjørende bevis for en årsakssammenheng mellom arbeid og sykdom, det må være nok at det foreligger indikasjoner på en slik årsakssammenheng. Hensikten med et slikt internt register vil primært være å bruke det som hjelpemiddel ved kartlegging av helsefarlige forhold på arbeidsplassen. Registeret skal være tilgjengelig for arbeidstilsynet, verneombud, arbeidsmiljøutvalg og verne- og helsepersonale. Forøvrig har arbeidsgiveren taushetsplikt når det gjelder personlige opplysninger som registeret måtte inneholde.

For at registeret skal kunne tjene sin hensikt, må det inneholde opplysninger om når og i hvilken forbindelse skaden er oppstått, en beskrivelse av skaden, antatt skadeårsak og eventuelle andre opplysninger av betydning. Når det gjelder mindre skader og sykdommer, vil arbeidsgiveren i stor utstrekning være avhengig av at arbeidstakerne selv melder fra. Arbeidstakerne er derfor pålagt plikt til å melde slike skader og sykdommer. Det forutsettes at alle skader og sykdommer som arbeidstakerne melder fra om, blir tatt med i registeret.

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer