Arbeidsmiljøloven § 5 - 3

Leges meldeplikt

Lovtekst

(1) Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om at arbeidstaker lider av en yrkessykdom som er likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven § 13-4, eller annen sykdom som legen antar skyldes arbeidstakers arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding om det til Arbeidstilsynet.

(2) Dersom arbeidstaker gir sitt samtykke, skal arbeidsgiver underrettes om sykdommen.

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om omfanget og gjennomføringen av meldeplikten, herunder at den skal omfatte nærmere angitte sykdommer som kan antas å skyldes arbeidets art eller forholdene på arbeidsplassen.

Kommentarer til bestemmelsen

Leger har plikt til å melde om enhver sykdom som antas å skyldes den ansattes arbeidssituasjon.
Det understrekes i paragrafens annet ledd at meldeplikten også gjelder for bedriftslege. For at det snarest mulig skal kunne treffes forebyggende tiltak som kan hindre at flere arbeidstakere blir rammet av yrkessykdom, fastsetter reglene også at vedkommendes arbeidsgiver skal underrettes om sykdommen. En forutsetning for dette er imidlertid at vedkommende arbeidstaker gir sitt samtykke.

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer