Arbeidsmiljøloven § 3 - 1

Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Lovtekst

(1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

(2) Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal:
a) fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet,
b) ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt,
c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen,
d) under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak,
e) iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov,
f) sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær,
g) sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. bokstav c,
h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt.

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf, herunder om krav til dokumentasjon av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Kommentarer til bestemmelsen

Innledning

Arbeidsmiljøloven forutsetter i forarbeidene at at HMS er mer enn en pliktøvelse: Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i bedriftene skal være mer enn pliktløp og avkrysning av skjema.

Arbeidsgiver må foreta konkrete vurderinger for å ivareta de HMS-hensynene som er aktuelle i de ulike virksomhetene.

Dette arbeidet må skje i dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstakers representanter. Arbeidstakerne har både en rett og en plikt til å delta i HMS-arbeidet.

Lovens stiller krav til at arbeidet skjer med en viss metode og systematikk. Disse reglene finner vi blant annet i § 3-1 annet ledd og de øvrige bestemmelsene i kapittelet. Mer detaljerte reguleringer er også gitt i internkontrollforskriften. I tabellen under er kravene sammenfattet på en oversiktlig måte, slik internkontrollforskriften har angitt kravet til HMS-arbeid og dokumentasjon.

Hva ligger i kravet om «systematisk HMS-arbeid»?

Arbeidsgiver skal drive et løpende og systematisk arbeid for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet. Dette HMS-arbeidet skjer gjennom internkontroll.

Internkontrollen er er dermed et verktøy som sikrer at arbeidstakerne ivaretas, og at arbeidet utføres i samsvar med regelverket.

Internkontrollforskriften forutsetter at HMS-arbeidet tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Internkontrollen skal imidlertid oppfylle disse innholdskravene og tilhørende dokumentasjon:

Tabell: Internkontroll innebærer at virksomheten skal:Dokumentasjon
1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten
2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer
3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes
4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhetmå dokumenteres skriftlig
5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordeltmå dokumenteres skriftlig
6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdenemå dokumenteres skriftlig
7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningenmå dokumenteres skriftlig
8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsattmå dokumenteres skriftlig

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer