Arbeidsmiljøloven § 16 - 1

Hva kapitlet omfatter

Lovtekst

(1) Dette kapittel kommer til anvendelse ved overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til en annen arbeidsgiver. Med overdragelse menes overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen.

(2) §§ 16-2 og 16-4 får ikke anvendelse ved overdragelse fra et konkursbo.

Kommentarer til bestemmelsen

Innledning: arbeidsmiljølovens kapittel om virksomhetsoverdragelse

Arbeidsmiljøloven kapittel 16 gir regler som skal verne arbeidstakere ved virksomhetsoverdragelse.

Reglene om virksomhetsoverdragelse bygger på EU-direktiv 2001/23/EF. Direktivet finnes i norsk oversettelse her.

Som det fremgår av ordlyden, kommer arbeidsmiljølovens kapittel 16 til anvendelse når det gjennomføres en «overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til en annen arbeidsgiver».

Et sentralt og praktisk spørsmål er dette dette som menes med en overdragelse av hele eller deler av virksomheten. Bestemmelsen gir noe veiledning ved å definere virksomhetsoverdragelse til å foreligge når det skjer en «overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen».

For å få en nærmere og forståelse av når det foreligger virksomhetsoverdragelse er det særlig verdifullt å se på rettspraksis. Siden reglene bygger på EU-direktiv, er det særlig EU-domstolens avgjørelser som står sentralt. Samtidig er det også en rekke dommer fra Norges Høyesterett som er relevante.

Når foreligger det en virksomhetsoverdragelse?

For at reglene om virksomhetsoverdragelse skal komme til anvendelse, stilles det etter EU-domstolens praksis for det første et krav om at overførselen gjelder en selvstendig økonomisk enhet. Reglene i arbeidsmiljølovens kapittel 16 kommer altså ikke til anvendelse ved overføringer av enkeltaktiva i en virksomhet.

For det andre stilles det krav om at virksomheten er overført til ny innehaver på grunnlag av kontrakt eller ved sammenslåing av virksomheter («fusjon»). Det er imidlertid ikke noe vilkår at det foreligger noe direkte kontraktsforhold mellom den tidligere og nye virksomhetsinnehaver. I arbeidsmiljøloven er sammenslåingsalternativet ikke uttrykkelig nevnt, da slike transaksjoner er antatt alltid å måtte ha grunnlag i en avtalemessig disposisjon, se Ot.prp.nr.71 (1991–1992), side 33.


For det tredje må den virksomhet som blir videreført av den nye virksomhetsinnehaver, i det vesentlige være den samme som ble drevet av den tidligere innehaver. Dette er blitt uttrykt på den måte at virksomheten må ha bevart sin identitet etter overføringen.

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer