Arbeidsmiljøloven § 2 - 1

Arbeidsgivers plikter

Lovtekst

Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt.

Kommentarer til bestemmelsen

Det er et selvsagt og grunnleggende prinsipp innen arbeidsretten at det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at arbeidsmiljøloven følges.

Denne bestemmelsen sørger for at prinsippet også har en lovmessig forankring. Reglene om hvordan arbeidsgiver i praksis skal ivareta dette ansvaret kommer til uttrykk i de enkelte bestemmelsene.

Et eksmepel på hvordan bestemmelsen anvendes i praksis har vi i Rt Rt-2015-1504, der spørsmålet var om en fabrikk skulle idømme foretaksstraff etter at en arbeider snublet og falt på et sted der arbeidsgiver var klar over at det var dårlig belysning.

Høyesterett uttalte i saken at:

«Vurderingen av om det foreligger en overtredelse må knyttes til de handlingsnormene som tiltalen gjelder. Etter arbeidsmiljøloven § 2-1 skal arbeidsgiver sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven blir overholdt.»

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer