Arbeidsmiljøloven § 2 A - 3

Arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling

Lovtekst

(1) Når det er varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten, skal arbeidsgiver sørge for at varselet innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt.

(2) Arbeidsgiver skal særlig påse at den som har varslet, har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dersom det er nødvendig, skal arbeidsgiver sørge for tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse.

0 Tilføyd ved lov 21 juni 2019 nr. 24 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 806).

Kommentarer til bestemmelsen

Bestmmelsen lovfester plikten til å utarbeide rutiner for varsling.

Etter første ledd har alle virksomheter en plikt til å utarbeide varslingsrutier dersom forholdene i virksomheten tilsier det.

Plikten til å utarbeide varslingsrutiner henger sammen med virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) etter reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 3.

Alle virksomheter med mer enn 5 arbeidstakere må ha rutiner for varsling

Den praktisk viktigste reglen er imidlertid at det fra 2017 ble en plikt til ha rutiner for varsling, dersom virksomheten  jevnlig sysselsetter minst 5 arbeidstakere.

Denne plikten er obligatorisk for alle virksomheter det gjelder, og det er ikke rom for noen form for skjønnsmessig behovsprøving. Regelen er klar: Dersom virksomheten sysselsetter 5 personer eller mer, skal det foreligge varslingsrutiner.

Bestemmelsen innebærer at arbeidsgivere i alle virksomheter med ti eller flere ansatte vil ha en plikt til å utarbeide rutiner for varsling.Side 35

Av ordlyden i bestemmelsen fremgår det at det er «virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 10 arbeidstakere» som pålegges plikten. Ved beregningen av antall arbeidstakere skal medregnes alle med et ansettelsesforhold i virksomheten, herunder både faste og midlertidig ansatte. Arbeidstakere som er innleid i virksomheten skal også omfattes, både i den forstand at innleide skal være omfattet av varslingsrutinene som sådan, og ved at de skal telle med i forhold til terskelverdien i bestemmelsen. Hva som ligger i vilkåret «jevnlig sysselsetter» må vurderes skjønnsmessig ut fra en konkret vurdering, hvor blant annet omfang og varighet i bruken av midlertidige og innleide arbeidstakere over tid vil være sentrale momenter.

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Brækhus Advokatfirma

Les mer