Domstol

Høyesterett

Parter

Statoil - et større antall ansatte

Kort fortalt

I Kårstø-dommen tar Høyesterett stilling til hva som ligger i at arbeidstaker «står til disposisjon» for arbeidsgiver, noe som er avgjørende for hva som regnes som arbeidstid. Spørsmålet var om arbeidstiden skulle regnes fra de ansatte ble registrert i porten på Kårstø-anlegget, eller når de var ferdig skiftet og hadde kommet seg på plass på sin arbeidsplass inne på anlegget – og var klar til innsats for arbeidsgiver. De ansatte mente at arbeidstiden måtte telle fra de passerte porten inn i anlegget, mens arbeidsgiver mente at de ansatte ikke stod til disposisjon før de var klare til innsats. Høyesterett ha Statoil som var arbeidsgiver medhold. Dommen er viktig både med tanke på spørsmål om hva som regnes som arbeidstid, men anses også som en av de sentrale dommene om arbeidsgivers styringsrett.

Rettens beskrivelse

Dommer Frisak: Saken gjelder spørsmålet om når arbeidstiden begynner og slutter for to grupper av ansatte – 23 dagtidsansatte og 143 skiftarbeidere – ved det anlegg Den norske stats oljeselskap a.s har på Kårstø, og i den forbindelse rekkevidden av arbeidsgivers styringsrett.

Ref: Rt 2001 side 418 - Rt-2001-418

Rt-2001-418 (Kårstø)

Forfatter

Eivind Arntsen

Partner, Brækhus Advokatfirma

Les mer