Domstol

Høyesteretts kjæremålsutvalg (kjennelse.)

Parter

Ringnes AS (advokat Nicolay Skarning) mot Dagfinn Pedersen (advokat Geir Høin).

Kort fortalt

Retten til å fortsette i stillingen etter arbeidsmiljøloven § 15-11. (Tidligere § 61 nr 4 annet ledd). Oppsigelsen var begrunnet med nedbemanning av arbeidstakers stilling ved Farrisfabrikken i Larvik. Arbeidstaker hadde tapt oppsigelsessaken både i tingretten og lagmannsretten . Arbeidsgiver fremmet forgjeves begjæring om kjennelse for at arbeidstaker skulle fratre både for lagmannsretten og Høyesterett. Virksomheten gikk i følge dommen med overskudd, og Høyesterett kom til at det ikke var tilstrekkelig behov for å gjennomføre oppsigelsen. Arbeidstaker fikk derfor fortsette i stilling i påvente av rettskraftig dom.

Rettens beskrivelse

Sammendrag: Arbeidstageren fikk rett til å stå i stillingen inntil oppsigelsessaken er rettskraftig avgjort, jfr. arbeidsmiljøloven § 61 nr. 4 annet ledd. Bedriftens behov for raskt å gjennomføre rasjonaliseringen var ikke så sterkt at det begrunner fratreden før rettskraftig dom.

Ref: Rt 2000 s 525.

Retten til å stå i stilling ved tvist om oppsigelse

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer