Domstol

Høyesteretts ankeutvalg (kjennelse)

Parter

A (advokat Hans Jørgen Bender) mot X AS (advokat Tarjei Thorkildsen).

Kort fortalt

Har en ansatt krav på å arbeide i oppsigelsestiden, eller kan arbeidsgiver kreve at den ansatte skal fratre mot å beholde lønnen?

Rettens beskrivelse

Saken gjaldt spørsmålet om en oppsagt investeringsrådgiver hadde rett til å utføre arbeid i oppsigelsestiden. Høyesteretts ankeutvalg fant ikke feil ved lagmannsrettens lovanvendelse når den kom til at det ville være urimelig at arbeidstakeren fortsatte å arbeide i oppsigelsestiden fordi han ikke lenger nøt den tillit hos sine kolleger som var nødvendig for en investeringsrådgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 15-11 andre ledd andre punktum.

Ref: Rt-2009-1183

Arbeide i oppsigelsestiden

Forfatter

Bilde av Eivind Arntsen

Eivind Arntsen

Partner, Varder advokatfirma

Les mer