§ 2 A-4. Taushetsplikt ved varsling til offentlig myndighet

Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 2 A-4 om taushetsplikt ved varsling til offentlig myndighet:

(Sist oppdatert 27. juli 2017)

Bestemmelsen var ny i arbeidsmiljøloven da den ble innført 1. juli 2017.

Bestemmelsen lovfester en taushetsplikt om arbeidstakers identitet når det skjer varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.

Taushetsplikten gjelder i første rekke tilsynsmyndigheter, som for eksempel Arbeidstilsynet, Statens Helsetilsyn, Forurensningstilsynet, Luftfartstilsynet Datatilsynet etc.

Begrepet «andre offentlige myndigheter» inkluderer statlige, kommunale og fylkeskommunale forvaltningsmyndigheter.

Taushetsplikten er i praksis mest aktuell for ulike tilsynsmyndigheter som mottar varsel fordi de har som oppgave å håndheve, føre tilsyn med eller overvåke gjennomføringen av lover og regler. Det å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter regnes som en forsvarlig måte å varsle eksternt på, jf. § 2 A-1 andre ledd tredje punktum.

Det er viktig å merk seg at bestemmelsen gjelder varsler som kommer fra eksterne. Bestemmelsen regulerer ikke krav om taushetsplikt for de offentlige myndigheter i rollen som arbeidsgivere og gjelder derfor ikke ved intern varsling i en offentlig virksomhet. For eksempel kommer bestemmelsen ikke til anvendelse hvis en ansatt i en tilsynsetat varsler om kritikkverdige forhold i etaten til sin egen arbeidsgiver.

Taushetsplikten gjelder for arbeidstakers navn og andre identifiserende opplysninger. Slike opplysninger kan være arbeidstakers arbeidssted, stilling mv. Taushetsplikten vil ikke gjelde for innholdet i varslet, for eksempel faktiske opplysninger, sammendrag eller annen bearbeidelse av faktum, dersom vilkårene for innsyn etter offentlighetsloven eller forvaltningsloven ellers er oppfylt.

Taushetsplikten gjelder overfor sakens parter og deres representanter og går dermed foran reglene om partsinnsyn i forvaltningsloven § 18. Arbeidstaker kan imidlertid samtykke til at taushetsplikten oppheves, jf. alminnelige regler i forvaltningsloven §§ 13 f og 13 a.

Det er presisert direkte i lovteksten at forvaltningsloven §§ 13 til 13 e ellers gjelder tilsvarende, jf. forvaltningsloven § 13 f.

Taushetsplikten vil ikke være til hinder for at arbeidstakerens navn eller andre identifiserende opplysninger kan gjøres kjent ved en sivil tvist eller straffesak for domstolene. Spørsmålet om taushetsplikt vil da bli vurdert etter reglene i prosesslovgivningen.