Arbeidsmiljøloven med kommentarer (betautgave)

Kapitler i arbeidsmiljøloven

Innledende bestemmelser

Grunnleggende regler om lovens formål, hvem som er omfattet og arbeidsmiljølovens virkeområde.

Les mer

Varsling

Kapittelet gir reglene om arbeidstakers rett til å varsle, foretakets plikt til å lage varslingsrutiner og varslers beskyttelse mot gjengjeldelse.

Les mer

Verneombud

Reglene om hvem som må ha verneombud, og hva verneombudets oppgaver er.

Les mer

Kontrolltiltak i virksomheten

Kontrolltiltak på arbeidsplassen inkluderer for eksempel kameraovervåkning, behandling av helseopplysninger og innsyn i epost.

Les mer
§1-13

Arbeidstid

Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, overtid og unntakt for særlig selvstendige.

Les mer

Arbeid av barn og ungdom

Arbeidsmiljøloven setter klare grenser for hvor mye barn kan arbeide og hvilke oppgaver de kan utføre.

Les mer
§1-20

Ansettelse mv.

Ansettelse, arbeidsavtaler, innleie, arbeidsreglement og reglene for utbetaling av lønn og feriepenger.

Les mer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold

Karensavtaler kan begrense arbeidstakers mulighet til å ta arbeid hos konkurrenter, kontakte kunder eller rekruttere tidligere kolleger.

Les mer
§1-17

Opphør av arbeidsforhold

Arbeidsmiljøloven har strenge og detaljerte regler for hvordan arbeidsgiver skal gå fram for å avslutte et arbeidsforhold.

Les mer

Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse

Arbeidstakere har et omfattende vern ved virksomhetsoverdragelser. Reglene om informasjon, drøfting og vern mot oppsigelse ved virksomhetsoverdragelse er samlet i arbeidsmiljølovens kapittel 16

Les mer

Tvister om arbeidsforhold

Reglene om forhandling og tvisteløsning i stillingsvernsaker.

Les mer
§1-11

Tilsynet med loven

Arbeidstilsynet har ansvar for tilsyn med og håndhevelse av arbeidsmiljøloven. Reglene angir tilsynets ramme for kontroll og reaksjoner,

Les mer