Innskjerping i reglene om innleie, og lovfesting av heltidsnormen

Stortinget har nå vedtatt flere viktige endringer i arbeidsmiljøloven. Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen uttaler kommentere endringene med at «målet til regjeringen er å få ned omfanget av innleid arbeidskraft, og samtidig styrke rettighetene til de som er innleid».

  • Når hovedregelen i norsk arbeidsliv er hele, faste og direkte stillinger vil det gi et mer produktivt og konkurransedyktig samfunn. Med faste stillinger vil virksomhetene også investere mer i kompetansen til den ansatte, og det vil også kunne gjøre det lettere å rekruttere flere ungdommer til enkelte bransjer, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Kommende lovendringer

De nye reglene fører til endringer i blant annet arbeidsmiljøloven, statstilsettingsloven og forskriften om innleie fra bemanningsforetak.


Dette vil være nytt fra 1. april 2023:


• Adgangen til å benytte innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter» oppheves. På enkelte områder vil det gjelde noen særregler, se neste punkt.
• Det vil ikke lenger være mulig å leie inn fra bemanningsforetak til byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Forbudet mot å benytte innleie vil gjelde alle fag på byggeplasser, så lenge de er omfattet av aktivitetene som innebærer «bygningsarbeid» i forskriften.
• Retten den innleide arbeidstakeren har til fast ansettelse i innleiebedriften vil styrkes, ved at innleie etter avtale med tillitsvalgte også skal gi rett til fast ansettelse etter en viss tid. Retten inntrer etter tre år.
• En ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven presiserer og klargjør den rettslige grensen mellom innleie og entreprise.

Det er to unntak til den generelle innstrammingen:
• Det ene unntaket gjelder innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester. Slik innleie vil være lov når arbeidet er av midlertidig karakter. Arbeidsgiver skal drøfte behovet for bruk av innleie med de tillitsvalgte.
• Det vil også gjelde et unntak for innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som utfører rådgivning- og konsulenttjeneste. Slik innleie må gjelde et klart avgrenset prosjekt i virksomheten som leier inn.

Endringene trer i kraft 1. april og med overgangsregler på tre måneder på noen områder. For innleie til vikarbytte i jordbruket er endringen i arbeidsmiljøloven § 14-12 første ledd utsatt inntil videre.