§ 2-1. Arbeidsgivers plikter

§ 2-1.Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt.

Kommentarer til bestemmelsen:

Paragrafen fastslår at det er arbeidsgiveren som har hovedansvaret for at lovens bestemmelser blir gjennomført. Arbeidsgiverens plikter knyttes her både til innretning og vedlikehold av virksomheten og til planlegging, organisering og utførelse av arbeidet.

Det sentrale er arbeidsgiveren sikrer arbeidstakerne et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Arbeidsgiveren vil ha plikt til å gjennomføre et hvert tiltak som er nødvendig for å oppfylle lovens generelle krav.

Forarbeidene til 1977-loven (Ot.prp. nr. 3 (1975-1976) s 108) viser til at reglenes rekkevidde i noen grad må ses på bakgrunn av den enkelte virksomhets ressurser og hvilke problemer man konkret står overfor. F.eks. vil kravene til undersøkelser og fagkyndig bistand måtte settes høyere overfor en stor virksomhet med kompliserte miljøproblemer, enn overfor mindre virksomheter med oversiktlige risikoforhold.

 

 

Har du personalansvar?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for arbeidsgivere, ledere, HR-ansvarlige og andre som jobber med personalsaker, og få eboken ARBEIDSRETTSGUIDEN GRATIS TILSENDT + et gratis minikurs i arbeidsrett.

Som abonnent på nyhetsbrevet får du tips om arbeidsrettslige temaer, oppdateringer ved lovendringer og varsel om viktige dommer! Alt er gratis - du kan selvsagt melde deg av når som helst.

100 % uforpliktende. Vi sender ikke spam! Powered by ConvertKit

Pin It on Pinterest