Om Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven er den helt sentrale verneloven innen arbeidslivet, og en lov som regulerer og berører hverdagen til alle arbeidsgivere og arbeidstakere. Loven er et resultat av en lang utvikling som startet tilbake ved den industrielle revolusjonen. Tradisjonelt regulerte loven selve arbeidsmiljøet, det vil si det som i dag ligger til helse, miljø og sikkerhet, i […]

Rt 1984 1044 – Tupperware

I Tupperware-dommen ga Høyesterett avklaringer om arbeidstakerbegrepet.   Kilde: Høyesterett 1984-09-29. Rt 1984 1044. Norges Høyesterett – dom. Stikkord: Arbeidsrett. Arbeidstakerbegrepet i ferieloven av 14.11.1947 nr 3, § 1, og arbeidsmiljøloven av 4.2.1977 nr. 4, § 3, 1. ledd. Sammendrag: Krav om feriepenger og lønn i oppsigelsestiden fra selger som også hadde vært gruppeled...

§ 1-8 Arbeidstaker og arbeidsgiver

(1) Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid i annens tjeneste. (2) Med arbeidsgiver menes i denne lov enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det som i denne lov er bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.   Kommentarer […]

§ 1-6.Personer som ikke er arbeidstakere

Følgende personer anses som arbeidstakere i forhold til lovens regler om helse, miljø og sikkerhet når de utfører arbeid i virksomhet som går inn under loven: elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål, vernepliktige, sivile tjenestepliktige og tjenestepliktige i sivilforsvaret, innsatte i kriminalomsorgens anstalter, pasienter i helseinstitusjoner, attføringsi...

§ 1-5.Arbeid i arbeidstakers og arbeidsgivers hjem

Departementet kan gi forskrift om og i hvilken utstrekning loven skal gjelde for arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Departementet kan gi forskrift om at lovens regler helt eller delvis skal gjelde for arbeidstaker som utfører husarbeid, tilsyn eller pleie i arbeidsgivers hjem. I forskrift etter denne paragraf kan det fastsettes særregler.

§ 1-4.Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv.

(1) Departementet kan gi forskrift om at lovens regler helt eller delvis skal gjelde for virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker. (2) Departementet kan gi forskrift om at virksomhet i landbruket som ikke nytter annen hjelp enn avløserhjelp skal unntas fra loven. (3) Departementet kan gi forskrift om at lovens regler helt eller delvis skal gjelde […]

§ 1-3.Petroleumsvirksomhet til havs

Loven gjelder for virksomhet i forbindelse med undersøkelse etter og utnyttelse av naturforekomster på havbunnen eller i dens undergrunn, i indre norske farvann, norsk sjøterritorium og den norske del av kontinentalsokkelen. Loven gjelder for virksomhet som nevnt i første ledd i området utenfor den norske del av kontinentalsokkelen dersom dette følger av særskilt avtale med […]

§ 1-1.Lovens formål

Lovens formål er: å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, å legge […]

Pin It on Pinterest