§ 2 A-3. Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling

Kommentarer til § 2 A-3. Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling

 

Bestmmelsen lovfester plikten til å utarbeide rutiner for varsling.

Etter første ledd har alle virksomheter en plikt til å utarbeide varslingsrutier dersom forholdene i virksomheten tilsier det.

Plikten til å utarbeide varslingsrutiner henger sammen med virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) etter reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 3.

 

Alle virksomheter med mer enn 5 arbeidstakere må ha rutiner for varsling

Den praktisk viktigste reglen er imidlertid at det fra 2017 ble en plikt til ha rutiner for varsling, dersom virksomheten  jevnlig sysselsetter minst 5 arbeidstakere.

Denne plikten er obligatorisk for alle virksomheter det gjelder, og det er ikke rom for noen form for skjønnsmessig behovsprøving. Regelen er klar: Dersom virksomheten sysselsetter 5 personer eller mer, skal det foreligge varslingsrutiner.

Bestemmelsen innebærer at arbeidsgivere i alle virksomheter med ti eller flere ansatte vil ha en plikt til å utarbeide rutiner for varsling.Side 35

Av ordlyden i bestemmelsen fremgår det at det er «virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 10 arbeidstakere» som pålegges plikten. Ved beregningen av antall arbeidstakere skal medregnes alle med et ansettelsesforhold i virksomheten, herunder både faste og midlertidig ansatte. Arbeidstakere som er innleid i virksomheten skal også omfattes, både i den forstand at innleide skal være omfattet av varslingsrutinene som sådan, og ved at de skal telle med i forhold til terskelverdien i bestemmelsen. Hva som ligger i vilkåret «jevnlig sysselsetter» må vurderes skjønnsmessig ut fra en konkret vurdering, hvor blant annet omfang og varighet i bruken av midlertidige og innleide arbeidstakere over tid vil være sentrale momenter.