§ 2-4. Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten

    (1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.
    (2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.
    (3) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen.