1. Dersom arbeidstaker skal arbeide i utlandet i mer enn en måned, skal skriftlig arbeidsavtale inngås før avreise. I tillegg til informasjon som nevnt i § 14-6 skal avtalen minst regulere følgende:
   1. varigheten av arbeidet som skal utføres i utlandet,
   2. valutaen vederlaget skal utbetales i,
   3. eventuell kontant- og naturalytelse som er knyttet til utenlandsarbeidet,
   4. eventuelt vilkårene for arbeidstakerens hjemreise.
  2. Informasjon som nevnt i første ledd bokstavene b og c kan gis i form av en henvisning til lover, forskrifter og/eller tariffavtaler som regulerer disse forholdene.