1. Bestemmelsene i dette kapittel gjelder alle sider ved arbeidsforholdet, herunder:
   1. utlysning av stilling, ansettelse, omplassering og forfremmelse,
   2. opplæring og annen kompetanseutvikling,
   3. lønns- og arbeidsvilkår,
   4. opphør.
  2. Bestemmelsene i dette kapittel gjelder tilsvarende for arbeidsgivers valg og behandling av selvstendig næringsdrivende og innleide arbeidstakere.
  3. Bestemmelsene i dette kapittel gjelder tilsvarende for innmelding i og deltakelse i en arbeidstaker-, arbeidsgiver- eller yrkesorganisasjon. Dette gjelder også for fordeler som slike organisasjoner gir sine medlemmer.
  4. Bestemmelsene i dette kapittel får ikke anvendelse ved forskjellsbehandling som skyldes medlemskap i arbeidstakerorganisasjon for så vidt gjelder lønns- og arbeidsvilkår i tariffavtaler.