§ 12-1. Svangerskapskontroll

Kommentar til arbeidsmiljøloven § 12-1

 

Bestemmelsen kom inn arbeidsmiljøloven som følge av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, og implementerer Directive 92/85/EEC – pregnant workers i norsk rett.

Arbeidsmiljøloven § 12-1 gir gravide arbeidstakere rett til fri med lønn i forbindelse med svangerskapsundersøkelser dersom slike undersøkelser må finne sted i arbeidstiden.

Vilkåret for å få «fri med lønn» er at kontrollen ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden. Hverken bestemmelsen selv eller forarbeidene til den sier noe mer konkret hva som ligger i dette vilkåret. I praksis er det vanskelig å tenke seg at arbeidsgiver vil nekte en gravid ansatt fri med lønn ut fra bestemmelsen.