1. Arbeidstiden for personer under 18 år skal legges slik at den ikke hindrer skolegang, eller hindrer dem i å dra nytte av undervisningen.
  2. For barn som er under 15 år eller er skolepliktig skal arbeidstiden ikke overstige:
   1. 2 timer i døgnet på dager med undervisning og 12 timer i uken i uker med undervisning,
   2. 7 timer i døgnet på undervisningsfrie dager og 35 timer i undervisningsfrie uker,
   3. 8 timer i døgnet og 40 timer i uken for samlet arbeids- og skoletid der arbeidet er ledd i en ordning med vekslende teoretisk og praktisk utdanning.
  3. For ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig, skal arbeidstiden ikke overstige 8 timer i døgnet og 40 timer i uken.
  4. Ved ansettelse hos flere arbeidsgivere skal arbeidstiden beregnes samlet. Arbeidsgiver plikter å skaffe seg kjennskap til arbeidstiden hos eventuelle andre arbeidsgivere.
  5. Departementet kan i forskrift fastsette unntak fra
   1. andre ledd bokstav a for kulturelt eller lignende arbeid, og
   2. andre ledd bokstav c og tredje ledd, dersom særlige grunner foreligger.
  6. Forskrift etter dette ledd kan inneholde vilkår.