Kapittel 9. Kontrolltiltak i virksomheten (§§ 9-1 - 9-5)

§ 9-1.Vilkår for kontrolltiltak i virksomheten

  (1) Arbeidsgiver kan bare iverksette kontrolltiltak overfor arbeidstaker når tiltaket har saklig grunn i virksomhetens forhold og det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren.
  (2) Personopplysningsloven1 gjelder for arbeidsgivers behandling av opplysninger om arbeidstakere i forbindelse med kontrolltiltak med mindre annet er fastsatt i denne eller annen lov.

§ 9-2. Drøfting, informasjon og evaluering av kontrolltiltak

  § 9-2. Drøfting, informasjon og evaluering av kontrolltiltak

  (1) Arbeidsgiver plikter så tidlig som mulig å drøfte behov, utforming, gjennomføring og vesentlig endring av kontrolltiltak i virksomheten med arbeidstakernes tillitsvalgte.
  (2) Før tiltaket iverksettes, skal arbeidsgiver gi de berørte arbeidstakerne informasjon om:
  a) formålet med kontrolltiltaket,
  b) praktiske konsekvenser av kontrolltiltaket, herunder hvordan kontrolltiltaket vil bli gjennomført,
  c) kontrolltiltakets antatte varighet.
  (3) Arbeidsgiver skal sammen med arbeidstakernes tillitsvalgte jevnlig evaluere behovet for de kontrolltiltak som iverksettes.

§ 9-3. Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse

  § 9-3.Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse

  (1) Arbeidsgiver må ikke i utlysningen etter nye arbeidstakere eller på annen måte be om at søkerne skal gi andre helseopplysninger enn dem som er nødvendige for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente helseopplysninger på annen måte.
  (2) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke opplysninger som kan innhentes etter denne paragraf.

§ 9-4.Medisinske undersøkelser av arbeidssøkere og arbeidstakere

  1. Arbeidsgiver kan bare kreve at medisinske undersøkelser skal foretas:
   1. når det følger av lov eller forskrift,
   2. ved stillinger som innebærer særlig risiko,
   3. når arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse.
  2. Departementet kan gi forskrift om vilkårene for å kreve medisinske undersøkelser etter denne paragraf.

Pin It on Pinterest