Kapittel 11. Arbeid av barn og ungdom (§§ 11-1 - 11-5)

§ 11-1.Forbud mot barnearbeid

  1. Barn som er under 15 år eller skolepliktige skal ikke utføre arbeid som går inn under denne lov unntatt
   1. kulturelt eller lignende arbeid,
   2. lett arbeid og barnet har fylt 13 år,
   3. arbeid som ledd i barnets skolegang eller i praktisk yrkesorientering som er godkjent av skolemyndighetene og barnet har fylt 14 år.
  2. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva slags arbeid som skal være tillatt etter første ledd. Det kan fastsettes nærmere vilkår for slikt arbeid.
  3. Personer under 18 år må ikke utføre arbeid som kan være til skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang. Departementet kan i forskrift bestemme hva slags arbeid som er omfattet av dette forbudet og om listeføring av arbeidstakere under 18 år.

§ 11-2.Arbeidstid

  1. Arbeidstiden for personer under 18 år skal legges slik at den ikke hindrer skolegang, eller hindrer dem i å dra nytte av undervisningen.
  2. For barn som er under 15 år eller er skolepliktig skal arbeidstiden ikke overstige:
   1. 2 timer i døgnet på dager med undervisning og 12 timer i uken i uker med undervisning,
   2. 7 timer i døgnet på undervisningsfrie dager og 35 timer i undervisningsfrie uker,
   3. 8 timer i døgnet og 40 timer i uken for samlet arbeids- og skoletid der arbeidet er ledd i en ordning med vekslende teoretisk og praktisk utdanning.
  3. For ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig, skal arbeidstiden ikke overstige 8 timer i døgnet og 40 timer i uken.
  4. Ved ansettelse hos flere arbeidsgivere skal arbeidstiden beregnes samlet. Arbeidsgiver plikter å skaffe seg kjennskap til arbeidstiden hos eventuelle andre arbeidsgivere.
  5. Departementet kan i forskrift fastsette unntak fra
   1. andre ledd bokstav a for kulturelt eller lignende arbeid, og
   2. andre ledd bokstav c og tredje ledd, dersom særlige grunner foreligger.
  6. Forskrift etter dette ledd kan inneholde vilkår.

§ 11-3.Forbud mot nattarbeid

  1. Barn som er under 15 år eller er skolepliktig skal ikke arbeide mellom kl. 2000 og kl. 0600.
  2. Ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig skal ha en arbeidsfri periode på minst 8 timer som omfatter tiden mellom kl. 2300 og kl. 0600. Arbeid mellom kl. 2100 og kl. 2300 er nattarbeid og er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig eller det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for nattarbeid.
  3. Andre ledd gjelder ikke for arbeid som på grunn av naturhendelser, ulykke eller andre uforutsette begivenheter må foretas for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom, og det er strengt nødvendig å nytte vedkommende ungdom i arbeidet. Ungdom som tar del i dette arbeidet skal ha en etterfølgende kompenserende hvileperiode.
  4. Departementet kan i forskrift bestemme at den arbeidsfrie perioden kan være kortere for visse typer arbeid, og fastsette nærmere regler om dette, herunder vilkår.

§ 11-4.Helsekontroll

  1. Arbeidsgiver skal sørge for at ungdom som settes til nattarbeid i henhold til § 11-3 fjerde ledd skal gis tilbud om helsekontroll før tiltredelse og deretter med jevne mellomrom.
  2. Departementet kan gi forskrift om gjennomføringen av helsekontrollen, og fastsette regler om helsekontroll i andre tilfeller hvor arbeidet stiller særlige krav til arbeidstakerens helse eller fysiske egenskaper.

§ 11-5.Pauser og fritid

  1. Personer under 18 år skal ha hvilepause i minst en halv time, om mulig sammenhengende, dersom den daglige arbeidstiden overstiger fire og en halv time.
  2. Innenfor hver periode på 24 timer skal det være en sammenhengende arbeidsfri periode på minst:
   1. 14 timer for barn som er under 15 år eller er skolepliktig,
   2. 12 timer for ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig.
  3. Personer under 18 år skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på minst 48 timer i løpet av sju dager. Den arbeidsfrie perioden skal så vidt mulig legges til søn- eller helgedag.
  4. Personer under 18 år som går på skole skal ha minst fire ukers feriefritid i året, hvorav minst to uker i sommerferien.
  5. Departementet kan i særlige tilfeller i forskrift fastsette unntak fra reglene i andre, tredje og fjerde ledd.

Pin It on Pinterest