Verdicts

Norcem-dommen

(1) Dommer Stabel: Saken gjelder spørsmål om foretaksstraff og oppreisning for overtredelse av diverse bestemmelser i arbeidsmiljøloven med forskrifter, jf. straffeloven § 48 a og § 48 b. (2) A v...

Intersport Profil- saken HR-2015-2449-A

S T E M M E G I V N I N G : (1) Dommer Endresen: Saken gjelder krav om erstatning etter oppsigelse, jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 andre ledd jf. § 15-7. Hovedspørsmålet er om oppsigelsen var usak...

Rt-2001-71-Rasmussen offshore

Dommer Oftedal Broch: Saken gjelder gyldigheten av oppsigelser fra stillinger på flyttbar plattform på kontinentalsokkelen. Rederiet KS Rasmussen Offshore AS – heretter kalt Rasmussen Offshore...

Rettstidene 1982 s 1729 (Hoaasdommen / Lektordommen)

Dommer Bugge: A er født i 1936 og har filologisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo med hovedfag historie, mellomfag engelsk og kristendomskunnskap. Han har vært ansatt som lektor ved Bodø lær...

Rt-2009-1183 – Arbeide i oppsigelsestiden

(1) Saken gjelder spørsmålet om en oppsagt investeringsrådgiver har krav på å utføre arbeid i oppsigelsestiden. (2) A ble 3. desember 2004 ansatt som investeringsrådgiver i X AS (heretter sto...

Rt 2009 685 – Oppsigelse av webredaktør

Den 3. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01129-A, (sak nr. 2009/101), sivil sak, anke over dom, I. A (advokat Kjetil Edvardsen) mot Troms fylkeskommune (advokat Espen Johannessen – til p...

Rt 2003 1754. Høyesterett – dom om fortrinnsrett

(1) Dommer Coward: Saken gjelder fortrinnsrett etter arbeidsmiljøloven §67 for en arbeidstaker som er oppsagt på grunn av driftsinnskrenkning hos arbeidsgiveren. Spørsmålet er om den oppsagte er ...

Rt 2003 1702

(1) Dommar Utgård: Spørsmålet i saka er om oppseiing frå stilling som flygar grunna tillitssvikt, er gyldig. (2) A har frå 1985 vore flygar i Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden. H...

Rt-2001-418 (Kårstø)

Kårstø-anlegget, som ble satt i produksjon i 1985, består av mottaksanlegg for gass blant annet fra Åsgard-feltet, gassbehandlingsanlegg, utskipningsanlegg og nødvendige hjelpefunksjoner. Anlegge...

Rt 1992-1547. Verdict. Right to remain in the post

Forfatter: Holmøy, Langvand og Tjomsland. A ble ved brev av 20 august 1991 oppsagt fra sin stilling i Sparebanken Nord-Norge. Årsaken til oppsigelsen var ut hun i følge banken hadde misbrukt sin st...

Rt-1992-776 – Sparebanken NOR-dommen

Kst dommer Dragsten: Sparebanken Nord – nå del av Sparebanken Nord-Norge – var i 1988 kommet i en meget vanskelig situasjon. Til banken, som hadde hovedsete i Tromsø, lå 17 avdelinger o...

Hillesland Rt-1986-879

1. Tordis Ellefsen m.fl. (4 parter) (advokat Håkon Helle) mot Kåre Hillesland A/S (advokat Helge Talmo – til prøve). Dommere i Høyesterett: Dolva, Bugge, Christiansen, Hellesylt og Justitiar...

Pin It on Pinterest