§ 2-5. Vern mot gjengjeldelse ved varsling (Opphevet)

NB:

Bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 2-4. ble opphevet ved lov 16 juni 2017 nr. 42, som trådte i kraft 1. juli 2017.

Se de nye bestemmelsene i kapittel 2 A

 

Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 2-5 om vern mot gjengjeldelse ved varsling

Det er selvsagt at en arbeidstaker som foretar en forsvarlig varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen skal ha et sterkt vern mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver.
Bestemmelsens praktisk viktige betydning illustreres blant annet av den såkalte Monika-saken ved Bergen politidistrikt, der politimannen Robin Schaefer og tre andre ansatte i politiet fikk varslerstatus  etter å ha sagt fra om mangler ved politiets teori om at en 8 år gammel jente skulle ha tatt selvmord.
I en omfattende rapport ble varslene til Politimesteren, til bistandsadvokaten, til pressen og allmennheten ansett forsvarlige og dermed lovlige og i henhold til reglene i arbeidsmiljøloven § 2-4. Videre ble Bergen politidistrikts opptreden etter varslene representerer samlet sett et brudd på
forbudet i arbeidsmiljølovens § 2-5 mot gjengjeldelse.
Rapporten finnes tilgjengelig her: Ekstern lenke

 

Hva er gjengjeldelse?

Bestemmelsen forbyr gjengjeldelser mot arbeidstakere som varsler i henhold til § 2-4.
Begrepet «gjengjeldelse» skal forstås vidt.
Vernebestemmelsen forutsetter at enhver ugunstig behandling som kan ses som en følge av og en reaksjon på varsling, i utgangspunktet skal regnes som gjengjeldelse.
I dette ligger selvsagt at de mer alvorlige og formelle sanksjoner som oppsigelse, suspensjon og avskjed er forbudt. Videre vil også mer uformelle sanksjoner som for eksempel mobbing, utfrysing, ugunstige endringer i arbeidsoppgaver, reduserte bonus utbetalinger og så vider kunne anses som gjengjeldelse. Poenget er at hvis arbeidsgiver foretar noen form for straffereaksjon mot den ansatte, eller på annen måte setter den ansatte i en ugunstig posisjon eller situasjon, så vil dette som hovedregel rammes av bestemmelsen om forbud mot gjengjeldelse ved varsling.