§ 1-1. Lovens formål

Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 1-1:

Arbeidsmiljølovens formålsparagraf gir uttrykk for de verdier og interesser loven er ment å ivareta. Selv om formålsbestemmelsen ikke benyttes så ofte i praksis når man tar stilling til arbeidsrettslige spørsmål bidrar den likevel til å gi veiledning, ved at den angir retning, gir inspirasjon og gir uttrykk for lovens overordnede visjon og verdisyn.

Formålsbestemmelse har imidlertid en realitet utover det rent veiledningsmessige. Formålsbestemmelsen gir viktig informasjon om hensikten med lovenog hvilke viktige forutsetninger som ligger til grunn for reglene. Departementet har uttalt at bestemmelsen derfor vil ha en «mer eller mindre direkte rettslig betydning, selv om formålsbestemmelsen i seg selv ikke innebærer noen bindende materiellrettslig regulering».

Tolkning av reglene i arbeidsmiljøloven skal skje i lys av formålet og formålsbestemmelsen kan derfor etter omstendighetene være avgjørende for tolkningsresultatet.