Kapittel 2 A. Varsling (§§ 2 A-1 - 2 A-4)

§ 2 A-1. Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten

  § 2 A-1.Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten

  (1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Innleid arbeidstaker har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier.

  (2) Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære

  a) fare for liv eller helse
  b) fare for klima eller miljø
  c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  d) myndighetsmisbruk
  e) uforsvarlig arbeidsmiljø
  f) brudd på personopplysningssikkerheten.

  (3) Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling etter kapitlet her, med mindre forholdet omfattes av andre ledd

§ 2 A-2. Vern mot gjengjeldelse ved varsling

  § 2 A-2.Fremgangsmåte ved varsling

  (1) Arbeidstaker kan alltid varsle internt
  a) til arbeidsgiver eller en representant for arbeidsgiver
  b) i samsvar med virksomhetens rutiner for varsling
  c) i samsvar med varslingsplikt
  d) via verneombud, tillitsvalgt eller advokat.

  (2) Arbeidstaker kan alltid varsle eksternt til en offentlig tilsynsmyndighet eller en annen offentlig myndighet.

  (3) Arbeidstaker kan varsle eksternt til media eller offentligheten for øvrig dersom
  a) arbeidstaker er i aktsom god tro om innholdet i varselet,
  b) varselet gjelder kritikkverdige forhold som har allmenn interesse, og
  c) arbeidstaker først har varslet internt, eller har grunn til å tro at intern varsling ikke vil være hensiktsmessig.

  (4) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med §§ 2 A-1 og 2 A-2

§ 2 A-3. Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling

  (1) Dersom forholdene i virksomheten tilsier det, plikter arbeidsgiver å utarbeide rutiner for intern varsling i samsvar med § 2 A-1 i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
  (2) Arbeidsgiver plikter alltid å utarbeide slike rutiner dersom virksomheten jevnlig sysselsetter minst 5 arbeidstakere.
  (3) Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.
  (4) Rutinene skal ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle etter § 2 A-1.
  (5) Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde:
  a) oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold,
  b) fremgangsmåte for varsling,
  c) fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling.
  (6) Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten.

§ 2 A-4. Taushetsplikt ved varsling til offentlig myndighet

  (1) Når tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter mottar varsel om kritikkverdige forhold, plikter enhver som utfører arbeid eller tjeneste for mottakerorganet å hindre at andre får kjennskap til arbeidstakers navn eller andre identifiserende opplysninger om arbeidstaker.
  (2) Taushetsplikten gjelder også overfor sakens parter og deres representanter. Forvaltningsloven §§ 13 til 13 e gjelder ellers tilsvarende.

Pin It on Pinterest